(20) พิจารณาอนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download