วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2552

เล่มที่ : 116

ตอน : 123 ก

ลงวันที่ : 4/12/2542 19:27:47