วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

เล่มที่ : 116

ตอน : 22 ก

ลงวันที่ : 31/3/2542 19:30:51