วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : พระราชบัญญัติ ความลับทางการค้า พ.ศ.2545

เล่มที่ : 119

ตอน : 36 ก

ลงวันที่ : 23/4/2545 19:33:34