วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : พระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542

เล่มที่ : 116

ตอน : 128 ก

ลงวันที่ : 16/12/2542 19:19:05