วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการ กทช. (กรณีกรรมการ กทช. แห่งชาติพ้นตำแหน่งโดยการลาออก) เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ กทช. พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด