วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เล่มที่ : 127

ตอนพิเศษ : 37 ง

ลงวันที่ : 24/3/2553 12:37:30

ดาวน์โหลด