วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ สำหนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ กทช.

เล่มที่ : 127

ตอนพิเศษ : 56 ง

ลงวันที่ : 3/5/2553 12:40:16

ดาวน์โหลด