วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กระทรวงไอซีที เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ

เล่มที่ : 121

ตอนพิเศษ : 40 ง

ลงวันที่ : 9/4/2547 11:10:47

ดาวน์โหลด