Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช. โดยวิธีการสรรหา พ.ศ.๒๕๕๓

Book Number : 128

Specila Section : 8 ง

Book Date : 1/20/2011 1:26:42 PM

Download