วันที่บันทึก : 22 มกราคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสมาคมวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์การเอกชนที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ กสทช. พ.ศ. 2553

เล่มที่ : 128

ตอนพิเศษ : 8 ง

ลงวันที่ : 20/1/2554 18:29:09

ดาวน์โหลด