Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนคัดเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๓

Book Number : 128

Specila Section : 8 ง

Book Date : 1/20/2011 6:25:01 PM

Download