วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เล่มที่ : 109

ตอน : 53

ลงวันที่ : 19/4/2535 11:51:55

ดาวน์โหลด