วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เล่มที่ : 115

ตอน : 92 ก

ลงวันที่ : 8/12/2541 11:40:52

ดาวน์โหลด