วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : กฎกระทรวง (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เล่มที่ : 72

ตอน : 18

ลงวันที่ : 1/3/2498 12:05:50

ดาวน์โหลด