วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : คำวินิจฉัยอุธรณ์คำสั่ง กทช. เรื่อง การอุธรณ์คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว

รายละเอียด : คำวินิจฉัยอุธรณ์คำสั่ง กทช. เรื่อง การอุธรณ์คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว

 

ดาวน์โหลด