วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : คำสั่ง กทช. ที่ 18/2550 เรื่อง การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทน กทช. ตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

เล่มที่ : 124

ตอน : 58 ง

ดาวน์โหลด