วันที่บันทึก : 11 ธันวาคม 2555

หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

เล่มที่ : 129

ตอน : 168 ง

ดาวน์โหลด

  • ประกาศ-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน-กองทุนฯ.pdf