วันที่บันทึก : 28 สิงหาคม 2555

หัวข้อ : ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2555

เล่มที่ : 129

ตอน : 130 ง

ลงวันที่ : 27/8/2555 10:36:26

ดาวน์โหลด

  • ระเบียบ_กสทช_การจ่ายเงินค่ารับรอง.pdf