วันที่บันทึก : 14 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ : ระเบียบคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือก เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560

เล่มที่ : 134

ตอนพิเศษ : 276

หมวด : ง

ลงวันที่ : 13/11/2560 9:44:53

คำค้นหา : คณะกรรมการสรรหา

ดาวน์โหลด