วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์และเก็บรักษาของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2550

เล่มที่ : 124

ตอน : 101 ง

ลงวันที่ : 22/8/2550 10:40:14

ดาวน์โหลด