วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. 2552

เล่มที่ : 126

ตอน : 75 ง

ดาวน์โหลด