วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์อันเกิดจากผลการวิจัย พ.ศ. 2552

เล่มที่ : 126

ตอน : 75 ง

ลงวันที่ : 27/5/2552 11:39:01

ดาวน์โหลด