วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินของสำนักงาน กทช. พ.ศ. 2551

เล่มที่ : 125

ตอน : 89 ง

ลงวันที่ : 30/5/2551 10:31:23

ดาวน์โหลด