วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

เล่มที่ : 125

ตอน : 26 ง

ลงวันที่ : 6/2/2551 11:01:13

ดาวน์โหลด