วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สำนักงาน กทช. พ.ศ. 2549

เล่มที่ : 123

ตอน : 49 ง

ลงวันที่ : 7/4/2549 12:05:54

ดาวน์โหลด