วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับ การจ่ายและการเก็บรักษาเงินรายได้จากการดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดสำนักงาน กทช. พศ. 2548

เล่มที่ : 125

ตอน : 89 ง

ลงวันที่ : 30/5/2551 10:42:43

ดาวน์โหลด