วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2549

ดาวน์โหลด