วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ สำนักงาน กทช. พ.ศ. 2552

เล่มที่ : 126

ตอน : 41 ง

ลงวันที่ : 19/3/2552 11:20:08

ดาวน์โหลด