วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยหลักการบริหารจัดการงบประมาณ (Budget Management) ของ สำนักงาน กทช.

เล่มที่ : 125

ตอน : 63 ง

ลงวันที่ : 28/3/2551 10:57:45

ดาวน์โหลด