วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยหลักการบริหารจัดการงบประมาณ (Budget Management) ของ สำนักงาน กทช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เล่มที่ : 125

ตอน : 133 ง

ลงวันที่ : 4/8/2551 10:21:12

ดาวน์โหลด