วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติการและเครื่องแบบประจำสำนักงาานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

เล่มที่ : 126

ตอน : 80 ง

ลงวันที่ : 8/6/2552 11:32:31

ดาวน์โหลด