วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กทช. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน กทช. พ.ศ. 2548

เล่มที่ : 122

ตอน : 137 ง

ลงวันที่ : 30/11/2548 12:14:38

ดาวน์โหลด