วันที่บันทึก : 25 ธันวาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด