วันที่บันทึก : 28 สิงหาคม 2555

หัวข้อ : ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน ในตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2555

เล่มที่ : 129

ตอน : 130 ง

ลงวันที่ : 27/8/2555 10:56:04

ดาวน์โหลด

  • ระเบียบ_กสทช.pdf