วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องไมโครเวฟไร้สาย (Wireless Microphone) ความถี่วิทยุ 798 - 806 MHz

เล่มที่ : 122

ตอนพิเศษ : 96 ง

ลงวันที่ : 21/9/2548 11:09:13

ดาวน์โหลด