วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคม ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม (Global Mobile Personal Communications by Satellite : GMPCS)

เล่มที่ : 122

ตอนพิเศษ : 96 ง

ลงวันที่ : 21/9/2548 11:12:16

ดาวน์โหลด