วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชนย่านความถี่วิทยุ 78 MHz หรือ 245 MHz

เล่มที่ : 122

ตอนพิเศษ : 96 ง

ลงวันที่ : 21/9/2548 11:26:11

ดาวน์โหลด