Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่องจานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม (fixed-satellite service) ที่ใช้วงโคจรประจำที่ (geostationary - satellite orbit)

Description : ระเบียบ.pdf

Book Number : 125

Specila Section : 42 ง

Book Date : 2/28/2008 11:43:52 AM

Download