Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่องระบบสื่อสารทางแสง

Description : ระเบียบ.pdf

Book Number : 125

Specila Section : 12 ง

Book Date : 1/18/2008 12:01:30 PM

Download