วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2556

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ VHF

เล่มที่ : 125

ตอนพิเศษ : 11 ง

ลงวันที่ : 17/1/2551 12:08:06

ดาวน์โหลด