Date of Record : Friday, March 22, 2013

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ VHF

Description : ระเบียบ.pdf

Book Number : 125

Specila Section : 11 ง

Book Date : 1/17/2008 12:08:06 PM

Download