วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 78 MHZ หรือ 245 MHz

เล่มที่ : 127

ตอนพิเศษ : 76 ง

ลงวันที่ : 16/7/2553 12:58:11

ดาวน์โหลด