วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. เรื่องหลักสูตรการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล Restricted Operator's Certificate: ROC)

รายละเอียด :  

เล่มที่ : 124

ตอนพิเศษ : 104 ง

ลงวันที่ : 27/8/2550 18:50:09

ดาวน์โหลด