วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (restricted Operator's Certificate : ROC)

เล่มที่ : 124

ตอนพิเศษ : 104 ง

ลงวันที่ : 27/8/2550 11:46:08

ดาวน์โหลด