วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

เล่มที่ : 124

ตอนพิเศษ : 56 ง

ลงวันที่ : 4/5/2550 12:05:47

ดาวน์โหลด