Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กทช. เรื่องการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ CB ย่านความถี่วิทยุ ๒๗ เฮิรตซ์ สำหรับติดตั้งประจำที่ในเรือ

Description : ดาวน์โหลด.pdf

Book Number : 124

Specila Section : 137 ง

Book Date : 9/26/2007 2:51:30 PM

Download