วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

หัวข้อ : ประกาศ สำนักงาน กทช. เรื่องการอนุญาตให้มูลนิธิกู้ภัยหนองคาย ทำหน้าที่สถานีวิทยุคมนาคม ควบคุมข่ายสื่อสาร ในกิจการเพื่อสาธารณกุศลในจังหวัดหนองคาย

เล่มที่ : 124

ตอน : 60 ง

ลงวันที่ : 19/7/2550 23:03:03

ดาวน์โหลด