Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Title : ประกาศ สำนักงาน กทช. เรื่องการอนุญาตให้มูลนิธิกู้ภัยหนองคาย ทำหน้าที่สถานีวิทยุคมนาคม ควบคุมข่ายสื่อสาร ในกิจการเพื่อสาธารณกุศลในจังหวัดหนองคาย