วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวข้อ : ประกาศ สำนักงาน กทช. เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง ฉบับที่ 5/2555

เล่มที่ : 124

ตอนพิเศษ : 60 ง

ลงวันที่ : 19/7/2550 13:18:35

ดาวน์โหลด