Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กทช. เรื่องการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์สำหรับติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ย่านความถี่วิทยุ ๗๖-๗๗ GHz

Description : ระเบียบ.pdf

Download