Date of Record : Wednesday, March 21, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : ประกาศ กทช. เรื่องวิธีเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม

Description : ระเบียบ.pdf

Book Number : 122

Specila Section : 144 ง

Book Date : 12/16/2005 2:28:15 PM

Download